کمپین های جامع از ترکیب دو یا سه کمپین تخصصی تشکیل می شوند و در قالب یک کمپین جامع طراحی و به مرحله اجرا در می آیند. بعنوان مثال: گروه ما در هنگام طراحی کمپین­ تولد یک کالا یا خدمت و یا در طراحی کمپین­ بررسی علل کاهش فروش کالا یا خدمت در بازار مصرف، علاوه بر بررسی کیفیت تولید کالای عرضه شده شبکه توزیع کالا، نحوه فروش و برنامه­ های تبلیغاتی اجرا شده برای آن کالا را نیزبررسی می کند. به عبارت دیگر ما در روند طراحی و اجرای کمپین های جامع به حوزه های مختلف بازاریابی، تبلیغاتی و فروش و حتی مدیریت می پردازیم تا نه تنها بتوانیم تولد موفقی برای کالا رقم بزنیم بلکه سهم بازار خوبی را نیز برای کالا ایجاد کنیم.