از نگاه ما، کمپین­ ها، برنامه­ ریزیهای علمی هستند که برای تحقق هدف یا اهدافی نوشته  می­ شوند. ما کمپین­های تخصصی را برای تحقق اهدف خاصی مانند بازاریابی کالا، تبلیغات اثربخش، افزایش فروش کالا و یا اطلاع از شرایط یک کالا در بازار فروش طراحی و به مرحله اجرا می­ گذاریم. ما در کمپین­های تخصصی بازاریابی نُه گام بازاریابی و آمیزه های بازاریابی (Marketing mix) را بررسی می کنیم. همچنین ما در طراحی و نگارش کمپین­ های تخصصی تبلیغاتی به دقت عناصر آمیزه ترویج (Promotion mix) را مورد بررسی قرار   می­ دهیم و به استفاده از محتوای تبلیغات اثربخش اصرار داریم. گروه کمپین بین­ المللی برای نگارش کمپین تخصصی فروش، آمیزه­های فروش (Selling mix) را به دقت و به صورت  علمی مطالعه می کند. متخصصان گروه پس از تعیین هدفها، راهبردها(Strategies) و راهکارهای  (Tactics)  علمی و عملی را در جهت تحقق اهداف کمپین تخصصی تنظیم و تدوین می ­کنند.