در کشورهای توسعه یافته قراردادهای طراحی و نگارش کمپین ­های تخصصی وجامع ماهیت ضمانتی دارند و مدیر کمپین در صورت عدم موفقیت در تحقق اهداف، به صاحب کالا پاسخگوست. ما هنگام امضاء قرارداد طراحی و نگارش کمپین تخصصی یا جامع تعهد می­ کنیم که با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی دانشگاهی( از جمله مطالعه علمی ویژگیهای کالا ،بازار مصرف، مصرف­ کنندگان و سایر عناصر قابل سنجش) به اهداف کمپین برسیم. ما با اتکا به داده­های قابل قبول علمی اقدام به طراحی و اجرای کمپین می نمایم و به موفقیت کمپین در رسیدن به آن هدف اطمینان داریم و در این زمینه به صاحب کالا پاسخگو هستیم.

ما در طراحی و نگارش کمپین های ضمانتی به همان اندازه به تحقق هدف کمپین اطمینان داریم و از نتایج اجرای کمپین مطمئن هستیم که پزشک متخصص قلب پس از انجام آزمایشات پاتولوژی ضرورت انجام جراحی قلب باز برای بیمار را تشخیص می دهد و تیغ جراحی را بر حساس ترین عضو بدن می گذارد. تجربیات گذشته مدیریت گروه کمپین بین­ المللی صحت طراحی و تحقق هدفها در کمپین­های تخصصی و جامع ضمانتی را به اثبات رسانده است.