تجربه مفید 45 سال گذشته اعضای شرکت ویژه گرافیک در هنگام نگارش کمپین های مختلف برای کارخانجات و همکاری نزدیک با صنایع تولیدی کشور بویژه همکاری با کارخانجات تولید کننده کالاهای تند گردش (FMCG) مانند کارخانجات تولید مواد غذایی، مواد شوینده، مواد آرایشی بهداشتی و.. بیانگر آنست که هفتاد و پنج در صد از مشکلات تولیدی این کارخانجات از قبیل کمبود نقدینگی ناشی از سنتی بودن سازمان فروش و مشکلات بازاریابی و فروش است که بدلیل محدود بودن سهم بازار و ناتوانی سازمان فروش در گسترش سهم بازار است. به همین دلیل گروه تصمیم گرفت از میان 25 عنصر مرتبط با تولید، توزیع، بازاریابی ، تبلیغات و فروش بیشترین تمرکز خود را بر ارائه راهکارهای عملی فروش به تولید کنندگان قرار دهد.